Декларация

от родител/настойник/попечител на малолетен и непълнолетен

(от 7 до 18 годишна възраст)

Долуподписаният/ната:       ……

телефон: …………………, имейл: ………………в качеството си на РОДИТЕЛ/ПОПЕЧИТЕЛ (ненужното се задрасква), на …………………………., дата на раждане

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ СМЕ СЪГЛАСНИ

Синът ни/ дъщеря ни (ненужното се задрастква), да участва в събитието „ Игрите на 90-те” в рамките на фестивала „В света на изследователя”, което се провежда в гр. София на 01.06.2022г.

С този документ УДОСТОВЕРЯВАМЕ, че:

 1. Сме запознати с провеждането на събитието, организирано от „Игрите на 90-те” ООД и Фондация „Обратно в играта“, носим пълната отговорност за участието на нашето дете в проявата и то участва доброволно.
 2. Детето ни е психически и физически здраво. Не страда от болести, касаещи сърдечно-съдовата система, психо моториката на организма, както и от високо кръвно налягане, очно налягане или други тежки заболявания. Здравословното, физическото и спортно-техническото му състояние отговарят на трудността на нивото /групата/, в която се е записало и позволяват да участва.
 3. Известни са ни рисковете детето да получи травми, включително и тежки, за които организаторите не носят отговорност.
 4. По време на събитието приоритет за детето са безопасното движение и спортсменството.
 5. Няма да напускаме събитието без знанието на организаторите или без да сме уведомили на телефон …………………………………..
 6. Детето се задължава да спазва инструкциите и да съблюдава мерките за безопасност, които са му препоръчани от организаторите.
 7. Нямаме претенции за осигуряване на оборудван лекарски кабинет в момента на изпълнение на мероприятието, както и медицински надзор по чл. 51 и следващите от Закона за народното здраве.
 8. Предварително прочетохме инструкциите за отделните игри и при неспазването им носим отговорност за последствията.
 9. Носим отговорност за действията на детето си, за живота и здравето му по време на събитието.
 10. С настоящата декларация, даваме съгласието си организаторите, спонсорите, зрителите и другите участници в спортното събитие да бъдат освободени от отговорност при смърт, инвалидност, физически травми, материални щети, кражба на имущество и други, които могат да сполетят детето по време на събитието или по пътя към мястото на провеждане на събитието.
 11. Прочели сме и разбираме съдържанието на декларацията, както и сме прочели „правила и инструкции за участие в отделните игри, и сме съгласни с тях.
 12. Съгласяваме се „Игрите на 90-те” ООД и Фондация „Обратно в играта“ да заснемат и записват фотографии, аудио и видео материали с детето ми във връзка със събития, кампании и инициативи със заглавие „Игрите на 90-те” на фирма  „Игрите на 90-те” ООД и Фондация „Обратно в играта“, да бъдат публикувани в Интернет сайта, Фейсбук страницата и инстаграм страницата на събитието, както и да бъдат използвани във видео и печатни материали, свързани с популяризиране на събитието в радио и телевизионни формати. Заснетите материали ще се използват с образователна и познавателна цел и с цел споделяне на добри практики;
 13. Личните данни на детето ми, които ще бъдат съхранявани и обработвани от фирма

       „Игрите на 90-те” ООД и Фондация „Обратно в играта“ включват три имена и дата на раждане, личните данни да бъдат    използвани на територията на Република България;

 1. Предоставям на организаторите и своите имена и електронна поща с

цел комуникация по време на участие на детето ми в организираните и провежданите

инициативи и събития по всякакви въпроси, свързани с осъществяването на

участието му, както и за получаване на обратна връзка и информация относно други

инициативи, събития и дейности на фирмата;

Родител/настойник /Попечител :……………………………….        

/име, фамилия, подпис/                       

дата:…………………………                                                                                                         

Share This